Vedtægter

 1. NAVN
 • Foreningens navn er Hippo Run.

 

 1. HJEMSTED
 • Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
 • Foreningens adresse er:

c/o Lene Rohde
Forhåbningsholms Allé 7 B, 1.th.
1904 Frederiksberg C

 

 1. FORMÅL
 • Foreningens formål er at udvikle og støtte projekter for udsatte piger i Kenya, der styrker pigerne i at få opfyldt deres rettigheder og muligheder for skolegang samt selvforsørgelse på samme vilkår som deres brødre. Foreningen er ikke politisk.

 

 1. MEDLEMSFORHOLD

Optagelse

 • Som medlemmer af foreningen kan optages alle med interesse for foreningens formål, herunder privatpersoner, erhvervsvirksomheder og foreninger.
 • Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til info@hipporun.dk med angivelse af navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer og e-mailadresse.
 • Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted. Kontingent betales fra og med den måned, hvori indmeldelsen sker.
 • Bestyrelsen kan nægte optagelse, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning. Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, skal nægtelsen dog efterprøves af den førstkommende generalforsamling. Særlige grunde, som kan begrunde afvisning, kan være, men er ikke begrænset til, fx det forhold, at bestyrelsen har rimelig grund til at tro, at den optagelsessøgende ikke ønsker at bidrage til opfyldelsen af foreningens formål, at den optagelsessøgende har ældre gæld til foreningen, etc.
 • Medlemmer, som måtte blive ekskluderet af bestyrelsen eller generalforsamlingen, kan kun genoptages efter samtykke fra generalforsamlingen, som skal træffe beslutning herom med 2/3 flertal af de repræsenterede stemmer.

Æresmedlemmer

 • Æresmedlemmer kan optages, hvis en enstemmig bestyrelse beslutter det. Som æresmedlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, som har gjort en særlig indsats for foreningen, eller som i kraft af sin person kan sprede foreningens budskab. Alle medlemmer kan indstille en person som æresmedlem, men det er bestyrelsen, der endeligt beslutter at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er fritaget fra at betale kontingent. Såfremt et æresmedlem modarbejder foreningens arbejde, eller i kraft af sine handlinger sætter foreningen i dårligt lys, kan et flertal i bestyrelsen fratage æresmedlemskabet.

Udmeldelse

 • Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat med mindst én måneds varsel til det pågældende regnskabsårs udgang.

Eksklusion

 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemsskabet, eller som handler til skade for foreningen. Bestyrelsens beslutning kan af den ekskluderede indbringes for den førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de repræsenterede stemmer omgøre bestyrelsens beslutning om eksklusion med endelig virkning.
 • Medlemmer, som ikke rettidigt betaler forfaldent kontingent, ekskluderes dog uden videre med virkning fra det ubetalte kontingents forfaldstidspunkt.
 • Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Kontingent

 • Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår og indbetales til foreningen senest den 1. marts i det pågældende regnskabsår. Kontingentet for regnskabsåret 2016 udgør 240 kr. om året, og fortsætter således, indtil generalforsamlingen træffer beslutning om andet.
 • Betalt kontingent refunderes ikke (hverken helt eller forholdsmæssigt) ved udmeldelse eller eksklusion.
 • Generalforsamlingen kan beslutte et særligt kontingent for optagelsessøgende foreninger, erhvervsdrivende virksomheder o.l.
 • Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 • Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at bevilge kontingentfritagelse for ét regnskabsår ad gangen til medlemmer, der indsender en begrundet, skriftlig anmodning herom.

Medlemmernes rettigheder og pligter

 • Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter, herunder leve op til dens formålsbestemmelse.
 • Ved overtrædelse af pkt. 6.1 kan det pågældende medlem ekskluderes i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4.

 

 1. GENERALFORSAMLING

Kompetence

 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Tidspunkt og indkaldelse

 • Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i perioden fra 2. januar til 31. marts.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af rimelig grund. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen foranledige, at generalforsamlingen afholdes senest seks uger, efter begæring herom er modtaget.
 • Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal med mindst to og højst fire ugers varsel på foreningens hjemmeside eller ved særskilt brev eller e-mail til det enkelte medlem.

Dagsorden

 • Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Godkendelse af årsrapporten for det forgangne regnskabsår.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af revisor.

Mødeberettigede

 • Enhver med interesse for foreningens formål er berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger.

Stemmeberettigede

 • Medlemmer, der senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse ved skriftlig tilmelding til foreningens sekretariat tilmelder sig, er berettigede til at møde på generalforsamlingen.
 • Alle medlemmer er berettigede til at stemme på foreningens generalforsamlinger.

Generalforsamlingens gennemførelse

 • Forhandlingerne på foreningens generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af foreningens bestyrelse.
 • På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Desuden fremlægges regnskabet for det forgange regnskabsår til generalforsamlingens godkendelse, og der vælges en bestyrelse samt en revisor.
 • Forslag fra medlemmerne, der ønskes sat til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal af bestyrelsen udsendes til foreningens medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder, kan generalforsamlingen kun træffe beslutning om forhold, som er optaget på dagsordenen eller indkommet i overensstemmelse med proceduren beskrevet i dette pkt. 6.3.

Beslutninger

 • Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af disse vedtægter.
 • Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger

 • Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer fremsætter begæring herom.
 • Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at en fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

 

 1. BESTYRELSE OG GENERALSEKRETÆR

Bestyrelsens opgaver og sammensætning

 • Foreningens overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse på mindst tre og højst fem medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.
 • Til at forestå den daglige ledelse af foreningen udpeger bestyrelsen en generalsekretær, som ikke samtidig må være formand for bestyrelsen. Generalsekretæren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen måtte give. Dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning for foreningen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for foreningen. Bestyrelsen skal i så fald hurtigst muligt underrettes om den trufne disposition.
 • Valg af personer til bestyrelsen foregår som frit listevalg, således at hvert stemmeberettiget medlem af foreningen på sin stemmeseddel kan anføre lige så mange forskellige navne, som der er mandater at besætte. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
 • Genvalg kan finde sted.
 • Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, udgør de resterende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer den samlede bestyrelse i perioden indtil den førstkommende ordinære generalforsamling, medmindre bestyrelsen beslutter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden da med henblik på at vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Hvis bestyrelsen på grund af afgang i utide udgør mindre end tre medlemmer, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, men skal i så fald foranledige, at ekstraordinær generalforsamling afholdes hurtigst muligt med henblik på at vælge nye medlemmer til bestyrelsen.
 • Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse med formand, sekretær og kasserer.
 • Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil og fører tilsyn med de foreningsansattes virksomhed.

Bestyrelsesarbejdet

 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller kasseren finder det nødvendigt, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse skal skriftligt eller pr. e-mail med mindst tre hverdages varsel og med angivelse af dagsorden.
 • Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af formanden og referenten.

Beslutninger og quorum

 • Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 • Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

Forretningsudvalg

 • Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse.
 • Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges den samlede bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Lønnet arbejdskraft

 • Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang ansætte lønnet arbejdskraft.

 

 1. REGNSKAB OG FORMUE

Regnskab

 • Foreningens regnskabsår og kontingentår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra den 26. september 2016 til 31. december 2017.
 • Foreningens regnskab skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor.
 • Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder.
 • Kasseren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han eller hun fører desuden kassebog over samtlige foreningens indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses i kassebogen, og udarbejder foreningens årsregnskab.

Formue

 • Bestyrelsen og generalsekretæren forvalter og uddeler foreningens midler efter deres bedste skøn i overensstemmelse med foreningens formål, se pkt. 3.

 

 1. TEGNING OG HÆFTELSE

Tegning

 • Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Hæftelse

 • Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER
 • Ændringer af disse vedtægter, herunder fusion med anden forening, kræver vedtagelse af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 1. OPLØSNING
 • Til foreningens opløsning kræves vedtagelse af generalforsamlingen med mindst 2/3 af samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen af foreningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
 • Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen efter bestyrelsens skøn anvendes i overensstemmelse med de i pkt. 0 nævnte formål. Hvis dette ikke er muligt, skal formuen tildeles en eller flere velgørende foreninger, som støtter humanitære formål.

 

***

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26/9 2016.